Badanie termiczne

Badanie

Badania termiczne

Celem badania jest określenie wpływu zastosowania produktów serii ATF na wysokość temperatury w strefie ciepłej. Symulacja pozwala na określenie możliwości uzyskania wyższej temperatury przy zachowaniu stałych nakładów na ogrzewanie — uzyskanych dzięki produktom serii ATF.
Warunki i opis badania Przebieg badania zakładał doprowadzenie do zadanej temperatury w strefach ciepłej (20 'C) oraz zimnej (-WC), a następie przebieg badania zakładał wyłączenie ogrzewania w strefie ciepłej, zachowując stałe warunki w strefie zimnej. Badanie polegało na obserwacji procesu wychładzania się strefy ciepłej w powtórzonych cyklach 8 godzinnych. Koszty utrzymania temperatury w strefie zimnej nie były mierzone — założono stabilność warunków „zewnętrznych”, natomiast obserwacja przebiegu zmian temperatury w nieogrzewanej strefie ciepłej była przedmiotem niniejszego badania. Pomiarów temperatury dokonywano za pomocą aparatury opisanej w punkcie 2

Wyniki

Wyniki badania

Poniżej przedstawiono wyniki badania w ujęciu tabelarycznym oraz na wykresie.
Oszczędności pomiędzy poszczególnymi wersjami przegród ujęto w wymiarze bezwzględnym — odnosząc oszczędność do przegrody bazowej.