Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne

Opisana poniżej Polityka Prywatności służy do poinformowania  naszych Klientów dlaczego oraz na jakich zasadach są stosowane  procesy pozyskiwania, przetwarzania i ochrony Danych Osobowych przekazanych  nam przez Klientów oraz sposoby ich realizacji  w związku z korzystaniem przez nich usług w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę:  ATERMFARB Sp. z o.o.   

Jednocześnie informujemy, że  wyrażenie zgody przez Klienta  na przetwarzanie przez  ATERMFARB Sp. z o.o.  jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne.  

Procesy przetwarzania danych dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym między innymi  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ATERMFARB Sp. z o.o.  (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (dalej zwanym Administratorem) jest ATERMFARB Sp. z o.o.  z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem ul. Juliusza Słowackiego 1/15, 85-008 Bydgoszcz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy pod numerem  KRS: 0000853539, NIP: 9671438389, REGON: 386768064. Administrator nie stwierdził obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Każdy Klient z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ATERMFARB Sp. z o.o. , ul. Juliusza Słowackiego 1/15, 85-008 Bydgoszcz  lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@atermfarb.pl .  Administrator ma za zadanie pomóc we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta.                

        4.  Słownik pojęć

Administrator   – ATERMFARB Sp. z o.o.  z siedzibą znajdującą się w Bydgoszczy opisana szczegółowo w paragrafie 2.

Dane Osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden lub poprzez kilka szczególnych czynników określających między innymi: fizyczną, ekonomiczną, psychiczną, fizjologiczną, genetyczną, kulturową lub społeczną  tożsamość,  a także poprzez  IP urządzenia, informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookie lub innej podobnej technologii, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji.

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.

RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy cookmaty.pl prowadzony przez Administratora  pod adresem internetowym www.atermfarb.pl

Klient– każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce. Klient tutaj jest traktowany jako niezarejestrowany Klient  lub zarejestrowany Klient (taki, który założył swój własny profil w Sklepie – Moje Konto).

Pseudonimizacja – polega na zaszyfrowaniu Danych Osobowych, czy też zbioru Danych Osobowych, aby bez dodatkowego klucza nie można było  ich odczytać i takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

      5. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie zgody wyrażanej dobrowolnie przez Klienta w celu: realizacji  usługi lub podjęciem działań przed realizacją usługi lub umowy zawartej miedzy stronami. Przetwarzane są także w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo powierzonych Administratorowi Danych Osobowych przez Klienta

zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator  kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

 • Cele związane z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych związane jest  z przedstawionymi  zakresami  działań Klienta:

a) przeglądanie Sklepu internetowego przez Klienta  (Klient nie zarejestrowany)

Dane Klientów korzystających ze Sklepu internetowego a nie będących zarejestrowanymi Klientami (tj. osoby nieposiadające Konta w Sklepie) przetwarzane są przez Administratora w  następujących celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania -niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługi reklamacji – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowani oraz aktywności Klientów Sklepu a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz usprawnienia stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
 • marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit a RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w części 8.

Aktywność Klienta w Sklepie internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są  związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Administrator przetwarza je również w celach technicznych  co oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

b) rejestracja w Sklepie internetowym przez Klienta (Klient zarejestrowany)

1.Klienci, dokonujący rejestracji w Sklepie internetowym poprzez założenie Konta klienta, w zakładce Moje Konto lub przez konto Google poproszeni są o podanie danych niezbędnych do jego utworzenia oraz do obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (adres e-mail oraz hasło) jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta Klienta.

2.Dane osobowe podane Administratorowi w tym zakresie są przetwarzane w następujących celach:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania- niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowani oraz aktywności Klientów a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz usprawnienia stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
 • marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności  – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji e) niniejszego rozdziału.

c) składanie zamówienia w Sklepie (oferty zakupu usługi)

1.  Złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym wiąże się z przetwarzaniem jego Danych Osobowych.

2.  Podanie danych oznaczonych na stronach Sklepu  jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale  także niezbędne w celu realizacji oraz dostarczenia zamówionego przez Klienta  towaru,  natomiast  ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie dodatkowych  danych jest fakultatywne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia. Dodatkowe dane można w każdym czasie zmienić lub usunąć. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje brakiem prawidłowej realizacji usługi i dostarczenia zamówionego towaru do Klienta.

3. Dane Osobowe podane w ramach składania zamówienia w Sklepie internetowym przetwarzane są w poniższych celach:

 • realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania: w zakresie danych obowiązkowych – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • w zakresie danych podanych fakultatywnie – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawna przetwarzania -obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analizy i zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz dopasowania stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług w Sklepie;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;

d) kontakt ze Sklepem internetowym

  1. W Sklepie internetowym istnieje możliwość skontaktowania się z nim przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się Administratora z Klientem i udzielenia odpowiedzi na widoczne w formularzu  zapytania. Klient  może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje brakiem możliwości kontaktu Administratora z Klientem.

   2.    Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane w następujących celach:

 • identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora.

e) działania marketingowe Administratora

1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Klientów w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Działania te mogą polegać w szczególności na:

 •  wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe; prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

2.Marketing bezpośredni

W przypadku gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Klienta będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Klienta zgody (marketing bezpośredni). Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Klient sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

6. Informacja o profilowaniu danych Klienta

W celu realizowania działań opisanych w pkt. 5, za wyjątkiem przetwarzania Danych Osobowych w celu wypełnienia   obowiązku prawnego,  Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie, dokonując oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Klienta profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego.

Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki lub  może zostać przez Klienta w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. 

7. Pliki Cookies technologia

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Klienta przeglądającego Sklep internetowy.   Więcej       informacji na temat wykorzystania plików Cookies znajduje się w zakładce  „ Polityka Plików Cookies”

2. Pliki Cookies w Sklepie internetowym – Administrator wykorzystuje pliki Cookie w celu dostarczania Klientowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików Cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.).

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Klienta (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Sklepu internetowego przez Klienta, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Klienta ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem :      https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

3.  Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Klientów reklamy behawioralnej.   Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Klienta. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii Cookies oraz wyłączenie obsługi Cookies w ustawieniach przeglądarki.

4.  Klient może  ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała go, gdy przesyłany jest plik Cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików. Zwracamy  uwagę, że  drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszych serwisów bez wyłączenia obsługi Cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

5.  Informację jak zarządzać plikami Cookies  dla poszczególnych przeglądarek Klient znajdzie indywidualnie u   

     swojego dostawcy programu,  

6.  W przypadku telefonów komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych należy zapoznać się z opcjami

    w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego. Wynika to z postępu     

     technicznego i każdy model urządzenia może obsługiwać zarządzanie plikami cookies oraz ich ustawianiem w inny

     sposób.         

  8. Bezpieczeństwo danych

 1. Sklep internetowy www.atermfarb.pl zbudowany jest w oparciu o platformę WooComerce i WordPress przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania oraz sprzętu  zgodnie z  najlepszymi praktykami i  rozwiązaniami sprawdzonymi na świecie w zakresie bezpieczeństwa danych.
 2. Nasza firma stosuje ochrona  transmisji danych. Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

 9. Okres  przetwarzania Danych Osobowych Klienta

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa okres przetwarzania Danych Osobowych Klienta  przez Administratora następuje przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, dane osobowe Klienta zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W przypadku kiedy Administrator nie potrzebuje wykonywać innych operacji na danych osobowych Klienta niż ich przechowywanie (np. gdy przechowuje treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami, do zakończenia świadczenia na  rzecz Klienta usługi newslettera, umowy uczestnictwa w naszym programie lojalnościowym, zakończenia postępowania reklamacyjnego), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia, dodatkowo je zabezpiecza poprzez pseudonimizację. 

 10.  Uprawnienia Klienta do informacji, poprawiania, zmiany  danych osobowych

 1. Klientowi,  którego dotyczą Dane Osobowe, przysługują następujące prawa:
 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Klientowi zgłaszającemu takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie Klientowi zgłaszającemu takie żądanie Administrator usuwa dane,  których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Procedurę i prawo do usunięcia Danych Osobowych szczegółowo opisano w paragrafie 11;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Klientowi zgłaszającemu takie żądanie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących tego Klienta;
 • Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Klientowi zgłaszającemu takie żądanie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Klientowi zgłaszającemu takie żądanie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych Klienta, z wyjątkiem operacji, na które Klient wyraził zgodę i którego dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie Klientowi zgłaszającemu takie żądanie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez Klienta, którego one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Klient,  którego dane dotyczą, może w każdym czasie zgłosić do Administratora i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Klient, którego dane osobowe dotyczą, może w każdym czasie zgłosić do Administratora i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie Klienta oraz podlega ocenie Administratora;
 • Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej Klient może złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: : ATERMFARB Sp. z o.o. 85-008 Bydgoszcz, ul. Juliusza Słowackiego 1 lub poprzez wiadomość e-mail na adres:  kontakt@atermfarb.pl.   
 • Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

       –    kto składa wniosek

       –    z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;

       –    jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

4.   Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować Klienta składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

5.   Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni (trzydziestu dni) od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

6.   Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

11. Prawo Klienta do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych

1.  W dowolnej chwili, wedle własnego uznania, Klient ma prawo wycofać wyrażoną przez niego zgodę dla Administratora na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2.  Jeżeli Klient chce wycofać zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych, może to zrobić w następujący sposób:

 • zaznaczyć odpowiednie okienko w panelu Klienta, w zakładce „Moje Konto”    lub
 • kliknąć link w wiadomości e-mail: kontakt@atermfarb.pl , dołączony na końcu wiadomości.

3. W przypadku Klienta,  który założył konto w Sklepie, może on w dowolnym czasie poprosić o usunięcie swojego konta.  Konto Klienta zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, Klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane  jak nowy Klient zgodnie z procedurą rejestracji.

4.  Jeżeli Administrator przetwarza  dane osobowe Klienta na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Oznacza to, że  do momentu cofnięcia zgody przez Klienta, Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

12.  Prawo Klienta do wniesienia skargi

W przypadku kiedy Klient uważa, że Dane  Osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.       

13 Komentarze Klientów

Komentarze umieszczane przez Klientów pod produktami oraz będące oceną sklepu (również wysłane na adres e-mail sklepu) stają się własnością  ATERMFARB Sp. z o.o.  i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej, do promocji sklepu lub produktów w nim się znajdujących.  Komentarze takie nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że Klient wyraził na to zgodę. Zobowiązujemy się również nie przeinaczać komentarzy i nie stosować ich w innym kontekście lub do promocji innego produktu niż było to intencją autora.

Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Klientów, a nie pracowników ATERMFARB Sp. z o.o.              

   14.  Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

Dane Osobowe Klienta  nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

15. Postanowienia i zmiany w Polityce Prywatności

1.  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.

2.  O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową.

3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności Sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego sklepu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

4. Na stronie Sklepu  mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez ATERMFARB Sp. z o.o.  .  Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

5. Niniejsza Polityka Prywatności dla Sklepu obowiązuje od dnia 25 października  2021 r.